Kompletní pravidla soutěže

Kompletní pravidla soutěže

Pravidla soutěže Musil Reality

Obecná ustanovení

 • Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto Podmínky.
 • Organizátorem soutěže je obchodní společnost MUSIL REALITY OL s.r.o. se sídlem Rooseveltova 242/27, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsaná zapsané v obchodním rejstříku spis. zn. C 76679/KSOS Krajský soud v Ostravě (dále jen „organizátor“).
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.
 • Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 • Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

Mechanismus soutěže

 • Soutěž probíhá na Facebookové stránce Musil Reality. Účastníci se zapojují do soutěže odpovědí na otázky v soutěžním příspěvku.
 • Soutěž bude probíhat v intervalu, který budou blíže specifikovány v soutěžním příspěvku. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovený den. Komentáře vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.
 • Z registrací na této platformě vybere organizátor počet vítězů, který je uveden v soutěžním příspěvku. Výherci budou zvoleni na základě splnění podmínek soutěže, které jsou uvedeny u soutěžního příspěvku.

Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

 • Výhry v soutěži jsou vždy stanoveny přímo v soutěžním příspěvku.
 • Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím Facebookového komentáře na soutěžní příspěvek, který zadali při registraci do soutěže.
 • Výherci si výhru osobně vyzvednou na adrese pořadatele, případně se individuálně domluví na předání výhry jiným způsobem.
 • Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s výherními produkty, které vyhrál.
 • Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové stránce www.musilreality.cz

Zadejte alespoň tři znaky